Shape

مشاوره، طراحی و اجرا

 • خدمات
 • مشاوره، طراحی و اجرا
energy-services
energy-services
energy-services
 • طراحی، ساخت و نصب سیستم های ذخیره ساز سرما

  1- بازدید از سیستم سرمایشی و جمع‌آوری اطلاعات اولیه
  2- ممیزی سیستم سرمایشی و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز برای طراحی
  3- شبیه‌سازی سیستم سرمایشی و استخراج طرح بهینه ذخیره‌سازی
  4- ساخت، نصب و راه‌اندازی سیستم ذخیره‌سازی

 • طراحی و اجرای سامانه های مانیتورینگ آنلاین انرژی و آلاینده‌های محیط زیستی

  1- بازدید و بررسی اولیه از سایت
  2- ارائه گزارش امکانسنجی فنی و اقتصادی به کارفرما با توجه به ساختار سیستم انرژی سایت و زیرساخت‌های انتقال اطلاعات موجود در سایت
  3- طراحی تفصیلی سامانه و ارائه لیست مشخصات فنی تجهیزات اندازه‌گیری و مانیورینگ، نقشه‌های مکانیکی و الکتریکی سامانه به کارفرما
  4- نصب تجهیزات اندازه‌گیری و مانیتورینگ و پایش و صحه‌گذاری اطلاعات جمع‌آوری شده و پردازش شده توسط سامانه
  5- ارائه آموزش‌های لازم برای بهره‌بردای از سامانه

 • طراحی و اجرای سامانه کنترل احتراق دیگ‌های آب گرم و بخار

  1- بازدید و بررسی اولیه دیگ‌ها و مشعل‌ها، امکانسنجی فنی و اقتصادی نصب سامانه
  2- طراحی تفصیلی سامانه و ارائه لیست مشخصات فنی تجهیزات اندازه‌گیری و مانیورینگ، نقشه‌های مکانیکی و الکتریکی سامانه به کارفرما
  3- طراحی تفصیلی سامانه و ارائه لیست مشخصات فنی تجهیزات اندازه‌گیری و مانیورینگ، نقشه‌های مکانیکی و الکتریکی سامانه به کارفرما
  4- نصب تجهیزات اندازه‌گیری، مانیتورینگ و کنترل
  5- پایش و نظارت بر عمکلرد صحیح سامانه و ارائه آموزش‌های لازم برای بهره‌بردای از سامانه

 • امکانسنجی، طراحی و اجرای سامانه های تولید همزمان برق، حرارت و برودت

  1- بازدید از سایت و جمع‌آوری اطلاعات، محاسبه و برآورد بارهای حرارتی و الکتریکی، طراحی مفهومی سامانه و امکانسنجی فنی و اقتصادی
  2- طراحی تفصیلی سامانه و ارائه لیست مشخصات فنی تجهیزات اندازه‌گیری و مانیورینگ، نقشه‌های مکانیکی و الکتریکی سامانه به کارفرما
  3- ارائه گزارش به برق منطقه‌ای، دریافت مجوز از اداره گاز و اداره کل حفاظت محیط زیست استان و دریافت پروانه احداث
  4- طراحی تفصیلی، تهیه نقشه‌های مکانیکی و الکتریکی و لیست تجهیزات
  5- مشاوره و پشتیبانی فنی در خرید تجهیزات
  6- نصب و راه‌اندازی سامانه و ارائه آموزش‌های لازم برای بهربرداری
  7- دریافت مجوز اتصال و اخذ موافقت‌نامه خرید تضمینی برق

 • مشاوره، طراحی و اجرای سیستم‌های خورشیدی حرارتی و فتوولتائیک

  1- اندازه‌گیری/محاسبه بار حرارتی/الکتریکی و تابش خورشیدی در محل سایت و امکانسنجی فنی و اقتصادی
  2- شبیه‌سازی، طراحی تفصیلی، تهیه نقشه‌های مکانیکی و الکتریکی و لیست تجهیزات، تهیه مدارک فنی
  3- خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی سیستم خورشیدی و ارائه آموزش‌های لازم برای بهربرداری

 • مشاوره، طراحی، انتخاب و اجرای تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان

  1- شبیه‌سازی و طراحی تأسیسات مکانیکی با استفاده از نرم افزارهای Design Builder و شبیه‌سازی سیستم روشنایی با استفاده از DIALux
  2- تهیه مدارک فنی شامل PMS، تولید نقشه‌های مکانیکی و الکتریکی با استفاده از نرم افزارهای PDMS و EPLAN و تولید مدارک Layout، Datasheet، BOM و MTO
  3- خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی تأسیسات و ارائه آموزش‌های لازم برای بهربرداری

 • مشاوره، طراحی، انتخاب و اجرای واحدهای هوای فشرده، تولید بخار و آب در مجتمع های صنعتی

  1- شبیه‌سازی و طراحی
  2- تهیه مدارک فنی شامل PFD، P&ID، PMS، Datasheet، BOM و MTO
  3- تولید نقشه‌های مکانیکی و الکتریکی با استفاده از نرم افزارهای PDMS و EPLAN
  4- خرید تجهیزات، نصب و راه‌اندازی تأسیسات و ارائه آموزش‌های لازم برای بهربرداری

 • بهبود کیفیت توان در واحدهای صنعتی و ساختمانی

  1- بررسی اولیه نقشه برق و ارائه طرح اندازه‌گیری
  2- اندازه‌گیری و ثبت پارامترهای الکتریکی
  3- ارائه راهکارهای بهبود کیفیت توان
  4- طراحی / اصلاح بانک خازنی مطابق با شرایط بارهای مصرفی موجود
  5- نصب و راه‌اندازی بانک خازنی